T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.01.2016

TOPLANTI SAYISI: 01

2016/15- Üniversitemiz Enstitülerine bağlı anabilim dallarında danışman atanması ve konuya bağlı olarak danışman görevlendirilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 4212 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde Yer alan  “Tezli yüksek lisans programı için  Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya ilgili senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir”;  15 maddesinde yer alanTezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya  ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.” 20 maddesinde yer alan  “Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.”  hükümleri kapsamında tüm Enstitülere bağlı Anabilim Dalı Başkanlıklarında Dr. Öğretim Görevlilerinin danışmanlık verebilmesi için en az;  iki SCIE veya Üniversiteler arası kurulun Doçentlik komisyonlarında kabul edilen İndekslerdeki yayınlara sahip olması şartının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.